Wanneer is een leermiddel innovatief?

In deze etalage bieden Kennisnet en SLO een selectie van innovatieve leermiddelen. Leraren en andere onderwijsprofessionals uit vve, po, vo en (v)so krijgen door dit aanbod van innovatieve producten inzicht in de ontwikkelingen op dit gebied.

De criteria van een innovatief leermiddel

Het leermiddel:

 • beschikt over innovatieve kenmerken
 • is bedoeld voor tenminste één van de volgende onderwijssectoren: vve, po, so, vo en/of vso
 • kan worden ingezet om het onderwijsleerproces te ondersteunen en wordt hierbij daadwerkelijk door de leerling gebruikt (dus niet alleen gebruikt door leraren)
 • bevat geen leerlinggegevens of -resultaten
  Als het leermiddel wel gegevens over leerlingen of leerlingresultaten vastlegt, moet het Privacyconvenant getekend zijn.

Wat verstaan we onder innovatief?
Een leermiddel is innovatief als het voor de meeste scholen vernieuwend en voor de ‘voorhoede’ interessant is. Belangrijke kenmerken zijn:

 • richt zich op onderwerpen of vakgebieden die nog niet zoveel in het onderwijs aan bod komen, zoals 21e eeuwse vaardigheden of programmeren
 • heeft een bijzondere werkvorm
 • biedt nieuwe mogelijkheden zoals een beter inzicht in de voortgang van de leerling
 • bevordert de motivatie van leerlingen
 • introduceert nieuwe technologieën in het onderwijs

Positionering product
We onderscheiden bij de innovatieve leermiddelen zes thema’s:

 • adaptief
 • voortgangsinformatie
 • modulair
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • games
 • vakoverstijgend

Ook andere thema’s zijn welkom. De beoordeling richt zich op het innovatieve karakter van het product. Beschrijf het thema dat vooral de vernieuwing betreft.

Toelichting op de innovatieve thema’s

Adaptief
Bij een adaptief leermiddel krijgt de leerling op basis van de leerresultaten een persoonlijk en passend vervolgtraject. Bijvoorbeeld extra uitleg, extra oefenstof of verdiepende leerstof. Adaptieve leermiddelen bestaan al langere tijd en zijn niet allemaal innovatief. Het is van belang dat je product zich onderscheidt.

Voortgangsregistratie
Veel onderwijsproducten bieden mogelijkheden om de voortgang van de leerling tijdens het leerproces te monitoren. Deze voortgang is inzichtelijk voor de leerling en voor de leraar. Voortgangsregistratie in niet nieuw in het onderwijs maar kan zeker vernieuwende elementen bevatten. Het is belangrijk om een goede onderbouwing van het innovatieve aspect te geven.

Modulair
Bij een modulair leermiddel is de leerstof opgedeeld in afgebakende eenheden. De leerling of leraar maakt een keuze uit de verschillende modules en in de volgorde ervan. Het modulaire leermiddel past zich aan bij de behoefte van de leerling en vergemakkelijk het gepersonaliseerd leren. Beschrijf het innovatieve karakter en vooral het onderscheid van soortgelijke producten die al op de markt zijn.

21e eeuwse vaardigheden
Onderwijs heeft als taak leerlingen voor te bereiden op de (digitale) toekomst. De vaardigheden die hiervoor belangrijk zijn, zijn geclusterd onder de naam 21e eeuwse vaardigheden: communiceren, creatief denken, digitale geletterdheid (computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid), kritisch denken, probleemoplossend denken, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.
Leermiddelen die specifiek gericht zijn op een of meerdere van deze vaardigheden komen in aanmerking voor aanmelding. Het is hierbij belangrijk te onderbouwen hoe het leermiddel werkt aan het vergroten van de 21e eeuwse vaardigheden van de leerling.

Games
Spellen zijn een aantrekkelijke vorm voor het aanbieden van les- en oefenstof. Dit kan variëren van een eenvoudig spelletje om tafels te oefenen tot een complexere variant waarbij de leerling in een virtuele wereld problemen oplost. Games bestaan al jaren als leermiddel en zijn op zichzelf niet innovatief. Toch kan een game innovatieve elementen bevatten zoals toepassing in nieuwe vakgebieden of gebruikmaking van nieuwe technieken.

Vakoverstijgend
Een leermiddel is vakoverstijgend als het niet specifiek bedoeld is voor een vak of als het meerdere vakken ondersteunt. Ook leermiddelen waarin onderwerpen uit verschillende leergebieden zijn geïntegreerd en in samenhang aan de orde komen, zijn vakoverstijgend. Innovatieve aspecten van het vakoverstijgende karakter van het leermiddel belangrijk bij de beoordeling.

Het aanmelden van een innovatief leermiddel is niet meer mogelijk.