disclaimer

De website www.onderwijsinnovatie-etalage.nl vloeit voort uit een samenwerking tussen Stichting Kennisnet ( hierna Kennisnet) en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling ( hierna SLO). Binnen deze samenwerking heeft Kennisnet tot taak het technisch beheer en onderhoud van de website, SLO heeft tot taak het verzorgen van de inhoud van de website. In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op deze website. Daarnaast lees je hier of en hoe je gebruik mag maken van de op deze website geplaatste content.

Op deze websites publiceren Kennisnet en SLO vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere informatie.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van website de uiterste zorg is besteed is het desondanks mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet en SLO aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers of leveranciers geplaatste content en/of reviews.

Kennisnet en SLO worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie is niet verantwoordelijk voor de content, producten, diensten en uitingen van Kennisnet/SLO.

Auteursrecht
Alle werken zoals teksten, foto’s, diagrammen, rapporten of grafieken op deze website zijn beschermd door het auteursrecht van SLO, Kennisnet en/of haar licentiegevers.

Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en voor persoonlijk gebruik desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Notice and take down
Kennisnet onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008. Kennisnet zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Kennisnet behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van deze website kun je deze richten aan support(Vervang het hele deel van ronde haken met een @-teken)kennisnet.nl. Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

Aansprakelijkheid
Deze website wordt door Kennisnet en SLO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Kennisnet en SLO aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit niet beschikbaar zijn van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kennisnet en/of SLO .

Responsible disclosure
Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen je:

  • Je bevindingen te melden via security(Vervang het hele deel van ronde haken met een @-teken)kennisnet.nl. Om te voorkomen dat jouw bevindingen in verkeerde handen vallen kun je je bevindingen versleutelen met onze PGP-key.
  • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • We reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.*
  • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: het feit dat wij geen aangifte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet.

ISO 27001
Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Dit betekent onder andere dat we bij de ontwikkeling en beheer van onze diensten, zoals deze website, informatiebeveiliging goed hebben geregeld, en dat gegevens die ermee worden verwerkt goed zijn beschermd.

Heb je vragen of opmerkingen die te maken hebben met informatiebeveiliging? Stuur een mail aan het team.

Wijzigingen
Kennisnet en SLO behouden zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 6 juli 2017